STAGE REGLEMENT

Artikel 1: Toepasselijkheid

Dit stage reglement is van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Georgette’s Coaching and Consulting Services hierna te noemen Stagebureau Sint Maarten, voor zover een en ander betrekking heeft op de samenwerking met studenten met betrekking tot de bemiddeling en begeleiding in het kader van stagewerkzaamheden.

Van dit stage reglement afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig, voor zover zij door Stagebureau Sint Maarten schriftelijk zijn bevestigd.

Stagebureau Sint Maarten geeft in al haar activiteiten invulling aan haar missie: Stagebureau Sint Maarten is dé faciliterende organisatie voor alle diensten in relatie tot de uitvoering van stage- en afstudeeropdrachten op Sint Maarten. In de uitvoering van haar missie heeft Stagebureau Sint Maarten een verantwoordelijkheid naar studenten, opleidingsorganisaties en stageverlenende organisaties.

Artikel 2: Definitie

“Sollicitant”: Iedere natuurlijke persoon die als student een opleiding volgt bij een erkend Opleidingsinstituut in het Koninkrijk der Nederland (MBO, HBO, WO) en zich ingeschreven heeft bij Stagebureau Sint Maarten met de bedoeling om door bemiddeling van Stagebureau Sint Maarten een stage op Sint Maarten te lopen.

“Stagiair”: Iedere natuurlijke persoon, die als student een opleiding volgt bij een erkend Opleidingsinstituut in het Koninkrijk der Nederland (MBO, HBO, WO), zich ingeschreven heeft bij Stagebureau Sint Maarten | Curaçao en door bemiddeling van Stagebureau Sint Maarten een stage loopt op Sint Maarten.

“Opdrachtgever”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van

Stagebureau Sint Maarten wordt voorzien van een of meer stagiairs.

“Vacature”: de omschrijving van een beschikbare stageplaats bij een opdrachtgever

“Een stageplaats”: De overeenkomst tussen stagiair, opdrachtgever en Stagebureau Sint Maarten, waarin omschreven is op welke basis de stagiair ten behoeve van de betreffende opdrachtgever, door bemiddeling en begeleiding van Stagebureau Sint Maarten een stage opdracht uitvoert.

Artikel 3: Inschrijven bij Stagebureau Sint Maarten

Alle inschrijvingen van sollicitanten vinden plaats middels de inschrijfprocedure op de website www.stageburausintmaarten.nl. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Inschrijving is vrijblijvend, aan een inschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.

Stagebureau Sint Maarten is vrij om inschrijvingen niet in behandeling te nemen als daartoe gegronde reden toe bestaat. Hierover is geen verantwoording verschuldigd.

Sollicitanten die in aanraking geweest zijn met Justitie zijn verplicht om reeds bij inschrijving Stagebureau Sint Maarten hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Voordracht sollicitanten aan opdrachtgevers

Stagebureau Sint Maarten zal zich inspannen om voor sollicitanten een passende stageplaats op Sint Maarten te vinden. Hiertoe draagt  Stagebureau Sint Maarten sollicitanten voor aan potentiele opdrachtgevers. Alle voordrachten zijn vrijblijvend en altijd gebaseerd op de concrete interesse van de sollicitant voor de betreffende vacature.

Van de sollicitant wordt verwacht dat deze zich beschikbaar houdt voor een stageplaats waarvoor hij of zij is voorgedragen.

De sollicitant zal met opdrachtgevers waarvan een vacature door Stagebureau Sint Maarten is aangeboden uitsluitend een overeenkomst aangaan conform de vooraf overeengekomen contractvorm van Stagebureau Sint Maarten. Hiervoor is altijd de bemiddelings- en begeleidingsfee verschuldigd.

Artikel 5: Acceptatie van een stageplaats

Na voordracht van een sollicitant en positieve reactie van de opdrachtgever wordt een stagecontract opgemaakt door Stagebureau Sint Maarten. In dit contract worden alle specifieke afspraken omtrent de stage plaats vastgelegd. Na ondertekening van dit contract door sollicitant en opdrachtgever en betaling van de verschuldigde vergoeding aan Stagebureau Sint Maarten is de overeenkomst bindend voor alle partijen.

Desgewenst kan de stagiair Stagebureau Sint Maarten op de hoogte stellen van een medische afwijking.

Artikel 6: Arbeidsomstandigheden en veiligheid

De stagiair mag rekenen op een werkplek/werkomgeving die in overeenstemming is met de normen in het kader van de Arbeidswetgeving.

De stagiair verplicht zich in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door het stagebedrijf gegeven voorschriften, aanwijzingen en gedragsregels nauwgezet op te volgen.

Artikel 7: Vergoeding voor stagebemidelling

De toekomstig stagiair dient de vergoeding aan Stagebureau Sint Maarten te voldoen terstond na onderteking van het stagecontract.

Na ontvangst van de vergoeding is de opdracht definitief.

Artikel 8: Duur van de stage, wijze van beeindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn die in het stagecontract vermeld is.

Tussentijdse opzegging is mogelijk:

  • bij onderling goedvinden van de partijen
  • bij overlijden van de stagiair
  • bij faillissement of ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van de opdrachtgever
  • in zwaarwegende gevallen, na grondig overleg tussen alle betrokken partijen
  • bij wanprestatie van een van de betrokken partijen

Tussentijdse opzegging dient te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden door de student.

Artikel 9: Verzekeringen

Stagiair is zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Reisverzekering tegen o.a. diefstal en repatriëring worden zelf door de stagiair afgesloten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Stagebureau Sint Maarten draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door de stagiair veroorzaakt worden aan de opdrachtgever en/of derden.

Evenmin is Stagebureau Sint Maarten aansprakelijk voor eventuele verplichtingen die door de stagiair zijn aangegaan, of die door de stagiair namens de opdrachtgever zijn aangegaan, in welke vorm dan ook.

Artikel 11: Begeleiding

Het stagebedrijf verplicht zich de stagiair te begeleiden bij het halen van deze leerdoelen en met het mogelijk maken van het uitvoeren van een onderzoek zoals geformuleerd in het stage contract.

Stagebureau Sint Maarten verzorgd voor (toekomstig) stagiairs bemiddeling voor alle relevante aspecten in relatie tot de samenwerking met de opdrachtgever. Daartoe wordt een vaste externe begeleider benoemd (door het opleidingsinstituut).

Daarnaast wordt ook bemiddeling verzorgd in huishoudelijke aspecten als huisvesting en verblijf op Sint Maarten.

Artikel 12: Status Stagiair

Gedurende de stageperiode blijft de stagiair student van de onderwijsinstelling

De stagiair is geen werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Arbeidsongeschiktheid / verlof

De stagiair meldt zich bij de eerste dag arbeidsongeschiktheid ziek bij het stagebedrijf (stagebegeleider) en bij Stagebureau Sint Maarten. Wanneer de stagiair meerdere dagen arbeidsongeschikt blijft wordt dit in ieder geval ook de tweede dag bij het stagebedrijf (stagebegeleider) en bij Stagebureau Sint Maarten gemeld. Tevens brengt de stagiair dezelfde dag een bezoek aan de huisarts voor een ziektebrief. Van de ziektebrief en mogelijke medicijnen wordt het stagebedrijf en Stagebureau Sint Maarten geïnformeerd.

De stageduur betreft een netto aantal weken. Wanneer door verlof of arbeidsongeschiktheid afwezigheid ontstaat dient dit in overleg met het stagebedrijf ingehaald te worden of vindt er inhouding op de mogelijke maandelijkse stagevergoeding plaats.

Artikel 14: Geheimhouding

De stagiair is verplicht geheim te houden datgene wat tijdens de stage onder geheimhouding toevertrouwd wordt, alsook de informatie die ter beschikking komt en waarvan het vertrouwelijk karakter moet worden begrepen.

Artikel 15: Afwijkende bepalingen

In geval van een individuele samenwerkingsovereenkomst tussen een bepaalde Onderwijsinstelling en Stagebureau Sint Maarten kunnen afwijkende bepaling gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende instelling om haar studenten hiervan op de hoogte te stellen.