ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Georgette’s Coaching & Consulting Services., voor zover een en ander betrekking heeft op de bemiddeling en begeleiding van stagiairs (studenten) aan opdrachtgevers ten behoeve van het verrichten van stagewerkzaamheden.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig, voor zover zij door Georgette’s Coaching & Consulting Services schriftelijk zijn bevestigd.

Georgette’s Coaching & Consulting Services geeft in al haar activiteiten invulling aan haar missie: Georgette’s Coaching & Consulting Services is dé faciliterende organisatie voor alle diensten in relatie tot de uitvoering van stage- en afstudeeropdrachten op Sint Maarten. In de uitvoering van haar missie heeft Georgette’s Coaching & Consulting Services een verantwoordelijkheid naar studenten, opleidingsorganisaties en stageverlenende organisaties.

Artikel 2: Definitie

“stagiair”: Iedere natuurlijke persoon die als student een opleiding volgt bij  een erkend Opleidingsinstituut in het Koninkrijk der Nederland (MBO, HBO, WO) en zich ingeschreven heeft bij Georgette’s Coaching & Consulting Services.

“opdrachtgever”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Georgette’s Coaching & Consulting Services wordt voorzien van een of meer stagiairs.

“een opdracht”: de overeenkomst tussen stagiair, opdrachtgever, op grond waarvan de stagiair ten behoeve van de betreffende opdrachtgever, door bemiddeling van Georgette’s Coaching & Consulting Services een stage opdracht uitvoert.

Artikel 3: Vrijblijvendheid offertes en voordracht stagiairs

Alle offertes van Georgette’s Coaching & Consulting Services zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Voordracht van kandidaten geschiedt op basis van vrijblijvendheid. Alle kandidaten die door Georgette’s Coaching & Consulting Services aan de opdrachtgever worden voorgesteld hebben vooraf hun interesse in de betreffende stageplaats aan Georgette’s Coaching & Consulting Services kenbaar gemaakt.

De opdrachtgever zal met kandidaten die door Georgette’s Coaching & Consulting Services worden voorgesteld uitsluitend een overeenkomst aangaan conform de vooraf overeengekomen afspraken met Georgette’s Coaching & Consulting Services. Hiervoor is altijd een bemiddelings- en begeleidingsfee verschuldigd.

Artikel 4: Selectie

Georgette’s Coaching & Consulting Services kiest de voor te dragen stagiair op basis van opleiding, ervaring en getoonde belangstelling in relatie tot de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de potentiele stage opdracht.

Georgette’s Coaching & Consulting Services is vrij in de keuze van de student die voorgedragen wordt op een stage aanvraag. Georgette’s Coaching & Consulting Services zal uiterste zorgvuldigheid betrachten in de selectie van de juiste kandidaat voor de stage opdracht.

De student is vrij om een aangeboden stage plaats af te wijzen. Georgette’s Coaching & Consulting Services is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit deze afwijzingen, danwel het niet verschijnen van de stagiair op de overeengekomen tijdstippen of het niet niet goed functioneren van een stagiair op een bepaalde opdracht.

Georgette’s Coaching & Consulting Services heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de geselecteerde stagiair zich, na acceptatie van de stage opdracht, zal inzetten conform de in het stagecontract overeengekomen wijze.

Artikel 5: Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever dient aan de stagiair een werkplek/werkomgeving te bieden die in overeenstemming is met de normen in het kader van de Arbeidswetgeving.

Artikel 6: Nota’s, betaling en wanbetaling

De nota’s van Georgette’s Coaching & Consulting Services worden opgesteld aan de hand van de vaste tarieven per opdracht, danwel de vooraf overeengekomen uurtarieven en projecttarieven.

Vergoedingen voor de invulling van individuele stage opdrachten zullen in rekening gebracht worden bij ondertekening van het stagecontract.

De opdrachtgever is gehouden elke nota te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, tenzij tussen opdrachtgever en Georgette’s Coaching & Consulting Services anders is overeengekomen.

Artikel 7: Duur van de opdracht, wijze van beeindiging

De stage opdracht wordt aangegaan voor de termijn die in het stage contract vermeld is.

Tussentijdse opzegging is mogelijk:

  1. bij onderling goedvinden van de partijen
  2. bij overlijden van de stagiair
  3. bij faillissement of ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van de opdrachtgever
  4. in zwaarwegende gevallen, na grondig overleg tussen betrokken partijen
  5. bij wanprestatie van een van de betrokken partijen

Tussentijdse opzegging dient te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden aan Georgette’s Coaching & Consulting Services.

Artikel 8: Verzekeringen

Stagiair is zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever beschikt over een collectieve bedrijfsongevallen-verzekering voor haar personeel, dan dient ook de stagiair daarin opgenomen te worden.

Artikel 9: Arbeidsongeschiktheid / verlof

De stagiair meldt zich bij de eerste dag arbeidsongeschiktheid ziek bij het stagebedrijf (stagebegeleider). Wanneer de stagiair meerdere dagen arbeidsongeschikt blijft wordt dit in ieder geval ook de tweede dag bij het stagebedrijf (stagebegeleider) en bij Georgette’s Coaching & Consulting Services gemeld. Tevens brengt de stagiair dezelfde dag een bezoek aan de huisarts voor een ziektebrief. Van de ziektebrief en mogelijke medicijnen wordt het stagebedrijf en Georgette’s Coaching & Consulting Services geïnformeerd.

De stageduur betreft een netto aantal weken. Wanneer door verlof of arbeidsongeschiktheid afwezigheid ontstaat dient dit in overleg met het stagebedrijf ingehaald te worden of vindt er inhouding op de mogelijke maandelijkse stagevergoeding plaats.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Georgette’s Coaching & Consulting Services draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door de stagiair veroorzaakt worden aan de opdrachtgever en/of derden.

Evenmin is Georgette’s Coaching & Consulting Services aansprakelijk voor eventuele verplichtingen die door de stagiair zijn aangegaan, of die door de stagiair namens de opdrachtgever zijn aangegaan, in welke vorm dan ook.